26
KES
17.55
P8 2016, P8 taso 3

KF KARHU-FUTIS - LuVe  

Rauma, Raumanmeren TN B