15
KES
12.20
P9 2015, P9 Taso 2

ToVe White - KF KARHU-FUTIS   1 - 2

Pori, Toejoki TN A